สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า FIT Auto

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า FIT Auto

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า FIT Auto

FIT Auto ร่วมกับ ทิพยประกันภัย มอบสิทธิ์ประกันภัยอุบัติเหตุ ฟรี!
ทุนประกันภัยสูงสุด 50,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน

คลิกเพื่ออ่านความคุ้มครอง

FIT Auto ร่วมกับ ทิพยประกันภัย
มอบสิทธิ์ประกันภัยอุบัติเหตุ ฟรี!
ทุนประกันภัยสูงสุด 50,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน

คลิกเพื่ออ่านความคุ้มครอง

FIT Auto ร่วมกับ ทิพยประกันภัย
มอบสิทธิ์ประกันภัยอุบัติเหตุ ฟรี!
ทุนประกันภัยสูงสุด 50,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน

คลิกเพื่ออ่านความคุ้มครอง

(เพื่อเป็นช่องทางในการส่งใบรับรองการรับประกันภัย)
กรุณาถ่ายรูปใบเสร็จรับเงินจากการใช้บริการที่ร้าน FIT Auto

เงื่อนไขการรับประกันภัยและข้อตกลง

แบบฟอร์มการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

    ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และรับทราบรายละเอียดในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเข้าใจดีว่าบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าโดยปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวซึ่งได้จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ข้าพเจ้าจึงให้ความยินยอมเป็นการเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

**โปรดอ่านทำความเข้าใจรายละเอียดที่ปรากฏในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ให้ครบถ้วน และให้ความยินยอมตามเจตนาของท่าน


    ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้ไว้แก่บริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้รับจากการติดต่อสื่อสาร หรือการให้บริการแก่ข้าพเจ้า หรือจากแหล่งข้อมูลซึ่งข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้ว เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ข้าพเจ้าอาจสนใจ เพื่อการจัดทำกิจกรรมทางการตลาด รายการส่งเสริมการขาย และแคมเปญต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ บุคคลอื่นใดที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญาหรือคู่ค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น