ลงทะเบียนเปลี่ยนแผนประกันภัยไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))


หมายเหตุ
ตัวอย่าง
แผน1 150 บาท
การเจ็บป่วยในภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 100,000 บาท
การรักษาพยาบาลต่อปี - 10,000 บาท

เปลี่ยนเป็น

แผน1B 150 บาท
การเจ็บป่วยในภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 200,000 บาท
การรักษาพยาบาลต่อปี - ไม่คุ้มครอง