โครงการและสิทธิประโยชน์นี้จัดทำขึ้นโดย
บริษัท อะมิตี้ อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 1. สิทธิประโยชน์นี้จัดทำขึ้นให้เฉพาะลูกค้าทรูและดีแทคที่มี อายุ 20 ปีบริบูรณ์ – 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัครขอเอาประกันภัยเท่านั้น
 2. ทรูและดีแทคขอสงวนสิทธิ์ให้ความคุ้มครองลูกค้า โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาของแคมเปญ
 3. ระยะเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 4. ระยะความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มคุ้มครองทันทีที่ลูกค้าลงทะเบียนและรับสิทธิ์สำเร็จ
 5. ผู้รับประโยชน์ คือ ทายาทโดยธรรม
 6. สิทธิประโยชน์นี้จัดทำขึ้นโดย บริษัท อะมิตี้ อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับสิทธิ์ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของโครงการเป็นที่สิ้นสุด
 7. ข้อกำหนด เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจาก คปภ.
 8. ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 9. เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการโครงการเป็นที่สิ้นสุด
 10. รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 11. บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในขอบวัตถุประสงค์ที่กำหนดในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ รวมรวบ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่างๆของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้